Dicionario da Real Academia Galega Portada Características Créditos


Créditos

© Real Academia Galega, 2012

Tabernas, 11. 15001 A Coruña
ISBN:978-84-87987-80-9


Directores:
Manuel González González
Antón Santamarina Fernández

Comisión académica do Seminario de Lexicografía encargada da revisión e actualización:
Xosé Luís Axeitos Agrelo
Darío Xohán Cabana
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Francisco Fernández Rei
Manuel González González
Ramón Lorenzo Vázquez
Xosé Luís Méndez Ferrín
Antón Santamarina Fernández
Andrés Torres Queiruga

Redactores principais:
M.ª Dolores Sánchez Vales
Dolores Sánchez Palomino
María Carme Pazos Balado
Ana Fachal Fraguela

Redactores que participaron nalgunha fase da elaboración do Dicionario da Real Academia Galega (por orde cronolóxica):
Carme Cambre García
Xosé Luís Martínez Allegue (†)
Manuela Pérez Rodríguez
Isolina Salgado Basoa
Uxía Tenreiro López
Silvia González González
Inmaculada Campos Vaz
María Pereira Maceda

A realización dos termos está recollida do Dicionario de Pronuncia da Lingua Galega, elaborado polo académico:
Xosé Luis Regueira Fernández

Foron moitas as persoas que contribuíron á mellora desta obra mediante a achega de información ou ben mediante a súa lectura e corrección. O noso agradecemento para todas elas, pero polo número e relevancia das súas achegas sería inxusto non mencionar a:
Pedro Benavente Jareño
Marisa Castro Cerceda
Xesús Ferro Ruibal
Xaime Gómez Márquez
Alexandre Mínguez González
Xosé Antonio Pena Romay
Xosé Luís Regueira Fernández
Xoán Rodríguez Oubiña