Dicionario da Real Academia Galega Portada Características Créditos

Guía de uso

Pódese atopar toda a información necesaria para a correcta interpretación da información contida nos artigos lexicográficos, con indicación dos distintos elementos que os integran e da súa representación tipográfica, descargando o PDF da columna dereita.  
Guía de uso
(PDF, 1,1 Mb)